Hogst

Hogst eller hugst er å felle trær. Hogstformen, eller hogstsystemet, beskriver ulike måter for å forynge skogen. En skiller mellom åpne og lukkede hogster. Den mest typisk lukkede hogst er bledning, der enkelttrær hogges for å gi plass til naturlig gjenvekst. Den mest åpne er flatehogst (snauhogst). Mellom disse to ytterformene har en så gruppehogst, skjermstillingshogst og frøtrestillingshogst. Hele artikkelen