Likestilling og diskriminering

Likestilling betyr at alle personer skal ha like rettigheter og muligheter i samfunnet, uavhengig av blant annet kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet og religion.Ordet likestilling har tradisjonelt vært brukt i betydningen likestilling mellom kvinner og menn, såkalt kjønnslikestilling. Dette er fremdeles den vanligste bruken av ordet, men de senere årene har det fått en utvidet betydning til også å gjelde andre diskrimineringsgrunnlag (som nevnt ovenfor).Det er vanlig å skille mellom likestilling, som går på relasjonen mellom ulike grupper, og likeverd, som dreier seg om at alle individer og grupper er like mye verdt. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Ingunn Ikdahl

Universitetet i Oslo

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 2 kategorier:

  1. Homobevegelse
  2. Kvinnebevegelse

Inneholder 24 artikler:

R

  1. Reform